Header
חגית אהרונוף
We support Ukraine and condemn war. Push Russian government to act against war. Be brave, vocal and show your support to Ukraine. Follow the latest news HERE

תוכניות לימודים

האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך

פיתוח חומרי לימוד

לשון עברית

 1. שושי ושמשון עוסקים בלשון א' , משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, ירושלים התשמ"ט.
 2. חוברת עבודה נלווית לספר.
 3. שושי ושמשון עוסקים בלשון ב' , משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, ירושלים התשמ"ט.
 4. חוברת עבודה נלווית לספר.
 5. שושי ושמשון עוסקים בלשון ג' , משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, ירושלים התשמ"ט.
 6. חוברת עבודה נלווית לספר.
 7. "ללוש לשון" - ידיעת הלשון בבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי, משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, ירושלים התשנ"ג.
 8. "שם המספר" – לומדה בלשון לחטה"ב ולביה"ס העל יסודי. בליווי חוברת עבודה. כתבו עפרה קסובסקי וחגית אהרונוף. שח"ם שירותי חינוך ממוחשבים, הכפר הירוק,מכללת בית ברל, עבור משרד החינוך.

פיתוח חומרי לימוד כחברת צוות

 1. "פתחו את השער" – מקראה לכיתה ב', לביה"ס הממלכתי דתי, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, ירושלים, התש"ן.
 2. "פתחו את השער" - לכיתה ב', מדריך למורה, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, ירושלים, התשנ"ד.
 3. פתחו את השער" – מקראה לכיתה ג', לביה"ס הממלכתי דתי, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, ירושלים, התשנ"א.
 4. פתחו את השער" – פתחו את השער" – מקראה לכיתה ג', לביה"ס הממלכתי דתי, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, ירושלים, התשנ"א.
 5. פתחו את השער" – מקראה לכיתה ד', לביה"ס הממלכתי דתי, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, ירושלים, התשנ"ג.
 6. פתחו את השער" – מקראה לכיתה ה', לביה"ס הממלכתי דתי, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, ירושלים, התשנ"ב.
 7. פתחו את השער" – מקראה לכיתה ו', לביה"ס הממלכתי דתי, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, ירושלים, התשמ"ט.
 1. "קורא בעניין ומבין כהלכה"- חוברת לקריאה ולעבודה בהבנת הנקרא לכיתה ב'. לשון וספרות לביה"ס הממלכתי דתי, משרד החינוך והתרבות, האגף לתכניות לימודים, ירושלים, התשמ"ח.
 2. "קורא בעניין ומבין כהלכה" - חוברת לקריאה ולעבודה בהבנת הנקרא לכיתה ג'. לשון וספרות לביה"ס הממלכתי דתי, משרד החינוך והתרבות, האגף לתכניות לימודים, ירושלים, התש"ן.
 3. "קורא בעניין מבין וכותב כהלכה" – פרקי קריאה לתלמיד בכיתה ד. לשון וספרות לביה"ס הממלכתי דתי, משרד החינוך והתרבות, האגף לתכניות לימודים, ירושלים, התשנ"ג.
 4. "קורא בעניין מבין וכותב כהלכה – משימות לתלמיד בכיתה ד'. לשון וספרות לביה"ס הממלכתי דתי, משרד החינוך והתרבות, האגף לתכניות לימודים, ירושלים, התשנ"ג.
 1. "תכנית הלימודים לילדי "ביתא ישראל" – מדריך למורה, משרד החינוך והתרבות, האגף לתכניות לימודים, ירושלים, התשמ"ו.
 2. "לקרוא עוד ועוד- נוסח 1", מקראה לבית הספר הממלכתי דתי, משרד החינוך והתרבות, האגף לתכניות לימודים, ירושלים, התשמ"ה.
 3. "לקרוא עוד ועוד- נוסח 2", מקראה לבית הספר הממלכתי דתי, משרד החינוך והתרבות, האגף לתכניות לימודים, ירושלים, התשמ"ה.
 4. לקרוא עוד ועוד- נוסח 3", מקראה לבית הספר הממלכתי דתי, משרד החינוך והתרבות, האגף לתכניות לימודים, ירושלים, התשמ"ה.
 5. "לקט חמד של מעשיות ואגדות לקריאה מונחית לבית הספר הממלכתי דתי, משרד החינוך והתרבות, האגף לתכניות לימודים, ירושלים, התשמ"ו.
 6. "פסוקי בראשית", לבית הספר הממלכתי דתי, משרד החינוך והתרבות, האגף לתכניות לימודים, ירושלים, התשמ"ה.

פיתוח חומרי לימוד כמרכזת צוות

 1. משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי, האגף לתכנית לימודים,ירושלים התשנ"ו.
 2. משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי, האגף לתכנית לימודים,ירושלים התשנ"ו.
 3. משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי, האגף לתכנית לימודים,ירושלים התשנ"ז.
  • תחומי הדעת במרכז הלמידה:
    הנושאים בכרטיסיות:
    דומה אבל שונה במשפחה(במראה, בתכונות), אמא (עיסוק ספרותי, לשוני , הבעתי ומנטאלי בשירים של מרים ילן שטקליס ולאה נאור),יחסים בין אחים (כנ"ל: עוזי חיטמן,לאה נאור, מטעמה קשתי) סבא וסבתא (יונתן גפן,מירה מאיר,מרים ילן שטקליס) ברוך רופא חולים (מרים ילן שטקלים, עוזי חיטמן, אלי נצר) בחיוך קל – בדיחות (פעילות לאיתור פואנטה ולהבחנה בין סיפור לבדיחה) אילן יוחסין.
    הנושאים בכרטיסיות (כל השאלות בהקשר משפחתי, כמו : דמי כיס, חיסכון וכו').
    חיבור וחיסור / שבירת עשרת, חיבור – שלושה מחוברים, השוואה (לצורך חינוך לחיסכון במשפחה: למשל עלות כרטיס וכרטיסיה, בקבוק ופחית משקה), שאלות רב שלביות, השעון.
    יצירות כמתנה לבני המשפחה, יצירות לאירועים משפחתיים (כגון: יום המשפחה, שבת), דברים שימושיים במשפחה (כגון: מפית אוכל, מגנטים למקרר,לוח מודעות, אבזרים לשולחן הכתיבה ויעה מקרטון לאיסוף פירורים).
    פרידה, מחלה, אבל.
 4. על הסרט מתוך המדריך למורה עמ' 126-133
 5. , משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי, האגף לתכנית לימודים, ירושלים התשנ"ז.
  • במדריך למורה ניתנת הנחיה להוראת כל אחד מחומרי הלימוד המפורטים לעיל.
  • משרד החינוך התרבות, והספורט, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, ירושלים התשנ"ז 1996.

תוכניות לימודים (סילבוסים)

 1. תכנית לימודים ב"מולדת, חברה ואזרחות" לבית הספר היסודי (כיתות ב'- ד'), לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי, הערבי והדרוזי. משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, האגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים, ירושלים תשס"ג- 2002.
 2. תכניות הלימודים – נקודת מוצא למיקוד הלמידה, תיאומים, צירופים ומיזוגים, חלק א: כיתות ג-ד. משרד החינוך, המינהל הפדגוגי,]האגף לתכניות לימודים, ירושלים התשנ"ג.
 3. תכניות הלימודים – נקודת מוצא למיקוד הלמידה, תיאומים, צירופים ומיזוגים, חלק ב: כיתות ה-ו. משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, ירושלים התשנ"ה.
Top Button
Footer